När barn vårdas på sjukhus har de ett stort behov av att leka. Det behovet överskuggas endast av behovet av föräldrars närvaro. Barn/ungdomar sjuka i cancer vårdas ofta långa tider och vid många tillfällen på sjukhus. Mer och mer data kommer fram att det är mycket viktigt med komplementär behandling för sjuka barns upplevelser av sjukvården och olika procedurer. Många sjuka barn som genomgår svåra undersökningar och behandlingar blir nedstämda och går in i någon form av psykisk ohälsa, vilket även innebär sämre behandlingsresultat. Man har sett att hunden kan ge tröst, motivation och trygghet samt lindra smärta och ångest. Inom barnsjukvård i utlandet har hund, ofta då benämnd ”therapy dog” (utan närmare beskrivning vad man haft för riktlinjer vad gäller hundens skötsel och träning) använts en längre tid och visat sig kunna minska barns smärta. På vissa barnonkologiska kliniker i USA har hund funnits sedan 1960-talet. Det finns en hel del kvalitativa omvårdnadsstudier och s.k. ”single case reports” vad gäller hundens effekter på människan, däremot är det ytterst sparsamt med kvantitativa studier inom detta område. Det finns således inget enskilt ”hundprov” som påvisar effekten av hund.

Då det har saknats en väldesignad kvantitativ studie om hundens effekter på det sjuka barnet så har Ann Edners forskarteam har nu genomfört denna typ av studie på Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala. Detta med mål att kunna använda hund som säker komplementär behandling för alla inblandade utan att man sätter olika sjuka barns behov mot varandra. Detta har inneburit att sjukhushunden i vår studie har fått gå igenom samma nålsöga som vilket läkemedel som helst gör på Läkemedelverket, dvs. vi har undersökt:
1) att sjukhushunden inte är farlig för omgivningen
2) att sjukhushunden inte är farlig för patienten
3) att sjukhushunden har positiv effekt för det sjuka barnet.
För att ta reda på detta har vi i en etiskt godkänd, prospektiv randomiserad studie med crossover design (dvs. det sjuka barnet har varit sin egen kontroll) registrerat 60 barn, 3-18 år, inlagda på Akademiska Barnsjukhuset, under 40 minuters barn-hundträff jämfört med 40 minuters egenvald lek. De hundar (2 st – Livia och Luna) som arbetat i studien har, för att ha kunnat klassificerats/certifierats som sjukhushundar, tränats och skötts enligt av oss speciellt, vetenskapligt uppsatta riktlinjer. En rigorös riskanalys gjordes innan studiestart.

För att uppfylla punkt 1+2 har vi gjort:
a) ett antal bakterieanalyser och allergenbortprov på sjukhushunden före/efter tvätt med specialschampo och före/efter barnträff. b) ett antal bakterieanalyser på sjuka barnet före/efter hundträff.

För att uppfylla punkt 3 har:
a) det sjuka barnet registrerats trådlöst med hjärtfrekvensvariabilitet och hudkonduktans, vilket är lättmätta, men sofistikerade att analysera, kvantitativa mått för välmående.
b) hormonerna oxytocin och kortisol mätta hos det sjuka barnet.
c) det sjuka barnet observerats under hundträff.
d) det sjuka barnet, anhöriga och personal fått fylla i enkäter.

Resultat från detta stora studiematerial visar beträffande:

Punkt 1+2) att det är en försumbar infektions- och allergirisk förutsatt att det är en certifierad sjukhushund som används och man följer de av oss uppsatta riktlinjerna:
Edner A, Lindström Nilsson M, Melhus Å. Low risk of transmission of pathogenic bacteria between children and the assistance dog during animal-assisted therapy if strict rules are followed. J Hosp Infect. 2021 Sep;115:5-9. doi: 10.1016/j.jhin.2021.04.025. Epub 2021 Apr 30. Se bif. dokument.

Punkt 3) att 93% av de sjuka barnen får ett betydligt ökat välmående av att träffa sjukhushunden:
Lindström Nilsson M, Funkquist E-L, Edner A and Engvall G. Children report positive experiences of animal-assisted therapy in paediatric hospital care. Acta Paediatr. 2020 May;109(5):1049-1056. doi: 10.1111/apa.15047. Epub 2019 Oct 22. Se bif. dokument.

De kvantitativa måtten hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), hudkonduktans, oxytocin och kortisol håller vi på att sammanställa likaså observationsstudien av de sjuka barnen och enkäterna från anhöriga och personal.

Dessutom konstaterar etologen som följt de bägge sjukhushundarna (Livia och Luna) i projektet att de uppvisar ett stort välmående i arbetssituationen och ingen negativ påverkan har kunnat konstateras. Se bif. Rapport.

Målet att certifierad sjukhushund, som har en välutbildad hundinstruktör ”bakom sig”, kan införas som säker komplementär behandling inom barnsjukvården – förutsatt att de i studien uppsatta riktlinjerna följs – är uppfylld med hjälp av denna studie.

2022-11-06  Protonstrålningsprojektet

Nova och sjukhushunden Luna på väg till protonstrålningsbehandling.  

Barn och sjukhushunden Luna på väg till Skandion.

 

I receptionen fanns det tid till att klappa och mysa en stund. 

Protonstrålningsprojektet som inneburit att barn som fått protonstrålningsbehandling har fått träffa en sjukhushund, har nu avslutats. Den tidigare gjorda interimsanalysen visade att barnen hade god effekt av att ha fått leka/ha sällskap av sjukhushunden och vi inväntar nu med spänning slutresultaten, som håller på att bearbetas, när vi inkluderat dubbelt så många barn än i interimsanalysen.